Logo Webboard ของ gunrapree
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  หมวดเว็บบอร์ดเริ่มต้น (ท่านสามารถแก้ไขได้)

  

  Topic : ดัวอย่างผลงานทางวิชาการ ปฐมวัย

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป กันต์รพี

 admin@gunrapree.com 27.130.6.48

  โพสต์เมื่อ : 15 ม.ค. 2555 11:02 น.

บทที่  1

บทนำ

 

ความเป็นมาและสภาพของปัญหา         เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า  การศึกษาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก ที่สุดในโลกการฝึกการเตรียมคน  เพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต   (กองวิจัยการศึกษา, 2542  : 1)  ซึ่งในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน  เราเน้นถึงว่าทำอย่างไร  ทุกชีวิตจึงจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุด  เมื่อเขาเหล่านั้นสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องก็เท่ากับสามารถจัดการศึกษาให้กับเขาได้ถูกต้อง  เหมือนกับเราให้ชีวิตกับพวกเขาได้อยู่ในโลกได้อย่างมีความสุข  ทำให้เขาได้รู้จักวิธีการพึ่งตนเองได้  ไม่ต้องคอยรับการช่วยเหลือจากผู้อื่นอีกต่อไป  จึงจะพัฒนาคนให้เป็นกำลังของประเทศชาติได้ในอนาคตการศึกษาปฐมวัยเน้นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สมองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็ก พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสนใจและเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา     ดังจะเห็นได้จากสำนักงานคณะ-กรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ  (2540: 20) ได้อ้างอิงสาระของแผนพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   ระยะที่ 8  (2540 –2544) ของกระทรวงศึกษาธิการไว้ในนโยบายของรัฐที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับนี้ว่า เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้เป็นกลไกในการสร้างคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่อย่างไทยในสังคมโลกอย่างเป็นสุข รวมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้ก้าวหน้า มั่นคง สมดุลและยั่งยืน โดยเร่งรัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มป้าหมาย   ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  ดังจะเห็นได้จากเป้าหมายที่ระบุไว้ว่า    เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างน้อย  2 ปี  ก่อนเข้าเรียนระดับประถม ศึกษาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา (สำนักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ. 2540 : 20 ; อ้างอิงสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ระยะที่ 8 (2540 - 2544) นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยสนับสนุนให้โรงเรียนร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในพื้นที่มีปัญหาทางภาษา  ปัญหาทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่ชนบทยากจน  อีกทั้งให้ความสำคัญในการ จัดการศึกษา ในท้องถิ่นที่มีปัญหาทางภาษาเป็นอันดับแรก  ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมกาการประถมศึกษาแห่งชาติ   จึงต้องจัดลำดับของกลุ่มเด็กที่จะเข้ารับบริการการศึกษา ลำดับแรกคือกลุ่มเด็กที่พูดภาษาอื่นมากกว่าภาษาไทย กลุ่มเด็กที่อยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและกลุ่มเด็กในชนบททั่วไป  (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2532 : บทนำ)

เด็กอายุ 3 – 5 ปี เป็นวันที่ร่างกายและสมองของเด็กกำลังเจริญเติบโต  เด็กต้องการความรักความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด  เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรู้จกการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  ได้สำรวจ  เล่น  ทดลอง ค้นพบด้วยตนเอง  ได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหา เลือกตัดสินใจ  ใช้ภาษาสื่อสาร  คิดริเริ่มสร้างสรรค์  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  ผู้ที่รับผิดชอบจึงมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู และจัดประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ    ส่งเสริมให้เด็กสังเกต  สำรวจ สร้างสรรค์และยิ่งเด็กมี่ความกระตือรือร้น  ยิ่งทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้  ผู้รับผิดชอบจึงต้องส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ความรักความเข้าใจ  ความเอาใจใส่เด็กวัยนี้เป็นพิเศษ  เพราะจะเป็นพื้นฐานที่จะช่วย เตรียมความพร้อมให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนและในชีวิตเด็กต่อไป  (กระทรวงศึกษาธิการ,  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นพื้นฐาน.  คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546  :  ความนำ)

            เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจน  การเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาเด็กปฐมวัย   เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง ตามลำดับขั้นของการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล และเต็มตามศักยภาพ โดยกำหนดหลักการ  ดังนี้

1.      ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท

2.      ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย

3.      พัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย

4.        จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข

5.      ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาใน              

การพัฒนาเด็ก